วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

The Future Tenses

เริ่มจากภาษาอังกฤษก่อน คำว่า "จะ" มี 2 คำ คือ will กับ be going to
แตกต่างกันดังนี้

เราใช้ will เมื่อตัดสินใจว่ากำลังจะทำบางอย่างในขณะที่กำลังพูดอยู่ แต่การใช้ be going to เป็นการใช้เมื่อมีการเตรียมการล่วงหน้า
เปรียบเทียบการใช้
- " George phoned while you were out " " OK. I'll phone him back "
แต่ " George phoned while you were out " " Yes, I know. I'm going to phone him back "

หากเปรียบเทียบกับภาษาฝรั่งเศส
Will -> Futur Simple
Be going to -> Futur proche (Aller + Infinitif) วิธีจำง่าย ๆ ก็คือ aller แปลว่าไป ก็คือ going to ^_^

สรุปอีกครั้ง
Will -> ไม่คิดไว้ก่อน, คาดการไม่มีหลักฐาน => futur sim -> เกิดไกล ออกไป, สั่ง, ใช้กับภาษาเขียนมากกว่าพูด
going to -> วางแผนไว้ก่อน, คาดการมีหลักฐาน => futur proche -> เกิดเร็ว ๆ นี้, ตั้งใจจะทำ, ใช้กับภาษาพูดมากกว่าเขียน

ตัวอย่างเช่น
I will have a baby. -> J'aurai un enfant. (อาจจะมีลูกวันพรุ่ง หรือ วันอื่น ๆ อีกนาน ในอนาคต ไม่ได้วางแผนคาดคิดไว้ คือ มีลูกแน่ ๆ แต่ยังไม่รู้ว่าวันไหน อีกนานแค่ไหน)
I'm going to have a baby. -> Je vais avoir un enfant. (จะมีลูกเร็ว ๆ นี้แน่ ๆ วางแผนไว้แล้ว ไม่ได้ อาจมีหลักฐาน เช่นหลังจากไปพบแพทย์เสร็จ ก็พูดประโยคนี้ โดยใช้ Futur Proche ได้เลย )

ทิ้งท้าย
Futur proche -> aller -> be going to -> วางแผนไว้แล้ว เกิดเร็วนี้ ๆ
Futur simple -> will -> ไม่ได้วางแผนไว้ ระยะเวลาที่ จะทำ นานกว่า futur proche